Lukning af hovedfærdselsårer - store konsekvenser for villakvarterer

I forbindelse med at Aarhus kommune ønsker at trafikken udefra og ind til Aarhus primært benytter de store veje, har man eksempelvis - og der findes sikkert flere eksempler - lukket adgangen til Langelandsgade fra Randersvej. Det har medført et massivt pres på de noget mindre veje på Christiansbjerg, primært Norges Allé, Stavangergade, det nederste af Brendstrupvej, Jordbrovej og Kløvermarksvej. Sidstnævnte er ovenikøbet skolevej til Christiansbjergs skole, Katrinebjergskolen. Vejene i området er ikke gearet til den øgede mængde trafik der bevæger sig her, primært i morgen og eftermiddagstimerne i forbindelse med myldretiden. Årsagen er enkel, bilisterne orker ikke at sidde i kø på Randersvej, fordi krydset Randersvej/Ringgaden ikke fungerer optimalt for venstresvingene biler, der gerne vil fortsætte ad Ringgade mod syd, eller ned af Langelandsgade ved Bogtårnet.
Forklaringen på lukningen af adgangen til Langelandsgade er, at man ikke ønsker trafikken ned af andre veje end de store - det har man så bare nu flyttet til villakvarteret og området omkring skolen. En yderligere forklaring er, at det skaber dårlig sigtbarhed og trafikale udfordringer, når de mange biler, der før kørte ad Langelandsgade skal ud på Ringgaden eller krydse denne. Den problematik har man dog fortsat, da bilerne der kommer igennem villakvarteret og forbi skolen, stadig ender i bunden af Langelandsgade.
Det er fuldstændig uforståeligt for Christiansbjerg Fællesråd, at den løsning, der er nu er acceptabel set med Aarhus kommunes øjne - nu er der i stedet iværksat alle mulige tiltag for på sigt, at gøre det mindre attraktive for bilisterne at vælge villakvarteret til gennemkørsel, noget der umiddelbart lyder som en meget dyr løsning. Mange af de små veje er private fællesveje, og dermed lægger man også fra kommunens side en stor økonomisk byrde på de grundejere, der bor her.

Sidst Fællesrådet spurgte ind til problematikken og om det ikke var muligt at genåbne adgangen til Langelandsgade fra Randersvej lød svaret: Når man bor i en by, som hele tiden udvikler sig, må man også regne med at der er trafik og bilerne skal jo køre et eller andet sted.. Vi kan så konstatere, at kommunen synes det er en bedre løsning, at de biler, der skal køre i byen gør det i høj fart forbi skoler og på små villaveje, fremfor på en stor vej, som kan tage bilerne. Det forstår vi ikke.

Vi tror ikke, at Christiansbjerg er de eneste, der er ramt af konsekvenser af forskellige tiltag, og det kunne være rart, hvis den borgerinddragelse som vi oplever Aarhus kommune er interesserede i, også blev til handlinger og beslutninger i overensstemmelse med det, der bliver bragt ind i debatterne fra borgernes side. Alt kan naturligvis ikke lade sig gøre, men lysten til at bidrage falder drastisk, hvis oplevelsen er, at der ikke bliver lyttet.
 
INDLÆG AF
PRINTZEN
Kommune: Aarhus
Dato: 21.10.2015
Tema:
Trængsel
Privatbilisme

Kommentar på indlæg

PETER - TEKNIK OG MILJØ
26.10.2015, kl. 13:26
Tak for dit indlæg. Det er natuligvis uheldigt, hvis Fællesrådets opfattelse er, at der ikke bliver lyttet til problemstillingerne.
I forhold til krydset Langelandsgade/Randersvej, så er en højresvingsbane fra Randersvej ikke muligt af hensyn til trafiksikkerheden for cyklister langs Randersvej og trafikafviklingen på Randersvej. En højresvingsbane vil blive så kort, at biliterene i højresvingsbanen vil blokere for den ligeudkørende trafik i myldretiden. Dette vil medføre sammenbrud i trafikken på Randersvej om morgenen. Trafiksikkerhedsmæssigt vil en højresvingsbane være uheldig. Det er lidt teknisk. Igen giver den korte højresvingsbane udfordringer. Bilister vil have vanskeligt ved at den nødvendige oversigt bagud i spejlene, da cyklisterne kommer i høj fart ned af Randersvej. Det er derfor vurderet, at dette vil give høj risiko for uheld.
I forhold til afledte konsekvenser med gennemkørende trafik i jeres område, så ved jeg, at mine kollegaer arbejder på løsninger og er i dialog med Fællesrådet.
LENE
05.01.2016, kl. 12:18
Jeg kan kun bekræfte Printzen i, at dette også er et problem i andre villakvarterer i byen. Jeg taler af egen erfaring, da jeg som bilist indtil for ganske nyligt dagligt har benyttet Ndr. Ringgade (fra Trøjborg) i sydlig retning mod Søren Frichsvej og retur til og fra min arbejdsplads syd for Søren Frichsvej. Ringgaden er om morgenen oftest overbelastet og svært fremkommelig pga., at alt trafik ledes uden om byen og Kystvejen. Dette har resulteret i, at jeg i stedet for at følge strømmen ned til Søren Frichsvej ofte har drejet ud af Silkeborgvej og kørt igennem villakvartererne ml. Søren Frichsvej og Silkeborgvej for at køre ud i den sydlige ende af Søren Frichsvej. Dette sparer mig for den lange ventetid for ligeudkørende trafik ved krydset Ndr. Ringgade/Silkeborgvej. Her må man som regel vente over flere trafiklysgange, inden man når over krydset. Retur om eftermiddagen fra Søren Frichsvej er det helt umuligt at komme ud på Ndr. Ringgade i venstresvingsbanen, hvilket skaber flaskehals ved krydset for venstresvingende, men til dels også for højresvingende og dem, der skal lige over krydset. Her har jeg siddet i kø i op til 12 min. for at svinge til venstre (det er meget, på en strækning på ialt 6,5 km). I stedet kørte jeg til venstre op i villakvarteret og de kringlede veje i Åbyhøj for at ende ude på Silkeborgvej i stedet. Dette bliver dog sværere og sværere, da mange andre gør det samme og skaber dermed problemer med at komme ud på Silkeborgvej og derefter med en meget lang kø til venstresvingsbanen i krydset Silkeborgvej/Ndr. Ringgade. Når det var helt galt, valgte jeg at køre lige ud af Silkeborgvej indtil Vesterbro Torv og videre igennem Nørregade. Og så ender biltrafikken jo alligevel inde i byen. Jeg kan forestille mig, at min og andres kørsel ad de stille villaveje i Åbyhøj er et problem for beboerne der. Denne trafik er selvfølgelig uhensigtsmæssig i forhold til den ønskede hensigt med trafikomlægningerne, men når man lukker nogle adgange, må der automatisk skabes andre. Behovet for at komme ind og ud af byen og langs bygrænserne ændres jo ikke og afhælpes heller ikke af en letbane og ændringer i den kollektive trafik.