Menu

Hvad ligger der under "Baggrund"

Under menupunktet "Baggrund" ligger der alt det materiale, der kan understøtte debatten om den nye Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Her finder du eksempelvis andre planer og inspirationsmateriale.

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Aarhus Byråd har den 21. juni 2017 besluttet at sende Planforslaget til en ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby i offentlig høring. Høringen slutter den 15. september 2017.

Den nye Mobilitetsplan skal sætte rammer og retning for, hvordan midtbyens mobilitet skal udvikles.

Flere skal kunne komme til, fra og rundt i Aarhus, uden at vi går på kompromis med byens vækstpotentiale, den bæredygtige udvikling samt ønsket om en sundere og mere levende by.

Se planforslaget her.

Debatoplæg

Onsdag den 7. oktober 2015 satte Aarhus Byråd gang i en offentlig debat- og idéfase, hvor alle interesserede blev inviteret til at komme med input til udviklingen af en ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Den indledende debatfase blev afsluttet den 15. februar 2016. Tak til alle jer der deltog i debatten.

Her kan du se opsamlinger fra de afholdte møder og workshops.

Læs indlæg fra debat og idéfasen her.

Visionen er, at en ny Mobilitetsplan skal understøtte bylivet i Aarhus Midtby og sikre en god mobilitet i og til midtbyen.

Klik på dette link eller på billedet til højre for at læse debatoplægget til planen.
Debatoplæg til Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Gældende trafikplan fra 2005

Den gældende trafikplan blev til på baggrund af en længere proces med fokus på borgerinddragelse. Processen omfattede i hovedtræk en offentlig idé-debat i foråret 2003 og en offentlig debat om et konkret forslag til trafikplan for Århus Midtby i foråret 2004.

”Trafikplan for Århus Midtby - handlingsplan”, blev vedtaget af Århus Byråd i september 2005.

Klik her og læs planen
Trafikplan for Aarhus Midtby, handlingsplan, borgerinddragelse, trafik- og mobilitetsplan,

Aarhus Letbane

Letbanen knytter Aarhus-området tættere sammen

Letbanen forvandler to eksisterende jernbaner – Odderbanen og Grenaabanen – til en eldrevet letbane og forbinder banerne med et ekstra og nyt letbanespor fra Lystrup via Skejby, Randersvej og den nye havneplads til Aarhus H. I alt bliver letbanen cirka 110 kilometer lang.

Arbejdet med at afklare en udbygning med flere linjer er i gang.

Tryk her og læs alt om letbanen. Du vil blive ledt direkte til letbanens hjemmeside, der åbner i et nyt vindue.

Klik her og se linjeføringen for 1. etape
Klik her og se forslag til linjeføring for 2. etape
aarhus letbane, danmarks første letbane, infrastruktur, offentlig transport, aarhus kommune

Gældende Cykelhandlingsplan

Den eksisterende cykelhandlingsplan fra 2007 har været udgangspunkt for en lang række forbedringer, anlægsarbejder og promovering af cyklisme i Aarhus. Og flere store projekter er fortsat på vej i form af eksempelvis supercykelstier, markante forbedringer på cykelringen og et stort cykelparkeringshus ved Aarhus H

Ny cykelhandlingsplan under udarbejdelse
Aarhus Kommune forventer at kunne præsentere en ny cykelhandlingsplan inden udgangen af 2017. Den nye cykelhandlingsplan skal styrke cyklismen yderligere og gøre det endnu mere attraktivt at cykle. Planen skal derfor blandt andet fokusere på cyklister i midtbyen, cykel-pendling fra forstæderne, cykelparkering og cyklen, som et attraktivt og sikkert valg for alle – uanset alder.

Planen skal også være med til at sikre, at cykelkulturen aktivt forstærker et godt byliv for de mennesker, der bor, arbejder og handler i Aarhus.


Klik her og læs den nuværende Cykelhandlingsplan fra 2007cykelhandlingsplan, aarhus kommune, fremtidens cyklistforhold, cykelplan

Gældende parkeringspolitik

Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen

Det er Byrådets hensigt, at parkeringspolitikken skal være et aktivt middel i planlægningen af byens trafik - og understøtte de generelle mål i den forbindelse.

Byens udvikling og vækst betyder samtidig mere trafik. Beboere, virksomheder, kunder og byens besøgende efterspørger derfor mere parkering i Midtbyen, hvor der samtidig er begrænset plads til rådighed.

Aarhus Kommune arbejder i øjeblikket på en opdatering af Parkeringspolitikken, så den i højre grad medvirker til at understøtte Mobilitetsplanens strategier. En ny Parkeringspolitik forventes vedtaget af Byrådet samtidig med Mobilitetsplanen.

Klik her og læs om den gældende parkeringspolitik
parkeringspolitik, aarhus kommune, midtbytrafikplan, trafik- og mobilitetsplan

Arkitekturpolitik Aarhus

Arkitektur er med til at skabe de rammer, der gør en by god og tiltrækkende at leve i.

Arkitekturpolitikken er derfor væsentlig i forhold til prioritering af byens rum herunder også byens trafik og mobilitet.

Klik her og læs om arkitekturpolitikken i Aarhus
aarhus kommune, arkitekturpolitik, byudvikling, byvækst

Trafiksikkerhedsstrategi 2013 - 2020

Aarhus Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken. Fra 2000 til 2010 er antallet af tilskadekomne på kommunevejene i Aarhus Kommune blevet mere end halveret. Det betyder, at vi er foran den målsætning, vi satte i Trafiksikkerhedshandlingsplanen i 2000.

Aarhus Kommune vil fortsat arbejde målrettet for at forbedre trafiksikkerheden og fortsætte den gode udvikling med nye trafiksikkerhedsmål for vores kommune. Vi vil arbejde for, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i 2020 er halveret i forhold til 2010.

Klik her og læs trafiksikkerhedsstrategien
Trafiksikkerhedsstrategi, aarhus kommune,

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune

Den aktuelle handlingsplan er et skridt på vejen i retning af at forbedre støjmiljøet for byens borgere – og i retning af at etablere et samlet grundlag for prioritering af støjindsatsen.

Klik her og læs støjhandlingsplanen
Støjhandlingsplan, aarhus kommune, trafikstøl

Kommuneplan 2013

I hver valgperiode tager Byrådet stilling til kommuneplanen og fastlægger den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling.

Kommuneplanen er dermed det sted, hvor alle de forskellige politikker Byrådet arbejder med tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes osv. osv.? Det er spørgsmål som kommuneplanen giver et samlet svar på. Efter planloven gælder kommuneplanen løbende 12 år frem i tiden.

Ved at klikke på billedet til højre eller på linket nedenfor, får du adgang til den elektroniske udgave af kommuneplanen, der blev vedtaget af Aarhus Byråd i 2013. Hvis du synes at det er lettere sådan, kan du, når du åbner den elektroniske udgave, også downloade planen til din computer som PDF.

Klik her for at åbne den elektroniske udgave af Aarhus Kommuneplan 2013
Aarhus kommuneplan 2013, kommuneplan, aarhus kommune

Kollektiv Trafikplan 2017

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet – Tilpasning til Letbanen

Midttrafik har sammen med Aarhus Kommune og Region Midtjylland udarbejdet en trafikplan for bustilpasning i forbindelse med åbning af letbanedriften.

Formålet med den kollektive trafikplan er at opbygge et samlet kollektiv trafiksystem i Aarhusområdet bestående af letbanen, regionale busser, bybusser og flextrafik, der kan give borgerne mest mulig kollektiv trafik af høj kvalitet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

Klik her og læs den Kollektive Trafikplan

ITS Plan 2016

Intelligente Transport-Systemer, ITS - fokus på fremkommelighed, sikkerhed og miljø

Teknologi er en aktiv og nødvendig medspiller, når det handler om at sikre den bedst mulige afvikling af trafikken. Og det er her Intelligente Transport-Systemer (ITS) kommer ind i billedet.

ITS kan, når det bruges rigtigt på rette tid og sted, være med til at sikre, at Aarhus’ infrastruktur fortsat bliver udnyttet optimalt. ITS handler om den strømførende del af mobilitet, dvs. signalanlæg, Bluetooth, radar-/videodetektering mv.

Klik her og læs ITS Planen