Menu
midtbytrafikplan, borgerinddragelse, aarhus kommune, byliv,

Din by

Aarhus er en by i vækst. Det stigende antal mennesker, der bor, handler og arbejder i Midtbyen, betyder, at vi bliver stadig flere, der skal færdes på den samme plads.

Frem mod 2030 forventer vi at blive 50.000 nye indbyggere og at få 30.000 nye arbejdspladser i Aarhus. Hvis ikke vi ændrer vores nuværende transportvaner, betyder det samtidig 20.000 flere biler på vejene.


Din mobilitet

En ny Mobilitetsplan skal understøtte bylivet og sikre en god mobilitet i og til Aarhus Midtby.

Planen skal prioritere byens rum, så vi skaber de bedst mulige rammer for trivsel, et godt byliv, gode oplevelser samt et godt handels- og erhvervsliv.

Planen skal samtidig sikre, at infrastrukturen kan håndtere flere rejser i, til og fra Aarhus Midtby.

Din debat

Planforslaget til den nye Mobilitetsplan er blandt andet lavet på baggrund af den indledende debat- og idéfase, hvor vi har indsamlet idéer, erfaringer og holdninger fra knap 3.000 borgere og repræsentanter fra erhvervslivet. Tak til alle jer, der har bidraget til processen.

Vi glæder os til at debattere forslaget til en ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby med jer.


Mobilitetsplan skal skabe plads til flere

Den nye Mobilitetsplan skal sætte rammer og retning for, hvordan midtbyens mobilitet skal udvikles.

Flere skal kunne komme til, fra og rundt i Aarhus, uden at vi går på kompromis med byens vækstpotentiale, den bæredygtige udvikling samt ønsket om en sundere og mere levende by.

Planforslaget vil sikre, at fodgængere, cyklister og rejsende med kollektiv transport får bedre forhold på en række hovedruter. Bilisterne skal sikres tilgængelighed til de større parkeringsanlæg. Beboerne får bedre parkeringsforhold samt mere plads til grønt og byliv. Til gengæld bliver den gennemkørende biltrafik nedprioriteret.

Målet er, at der ikke sker markant vækst i biltrafikken over Ringgadesnittet de næste 10 år. Væksten skal primært ske i gang, på cykel og i kollektiv trafik.

Planforslaget er i offentlig høring i perioden 3. juli til 15. september 2017.

Hvis du deltager i debatten her på siden, vil dit indlæg blive behandlet som et høringssvar.

Du kan også sende dit høringssvar til:

Center for Byudvikling og Mobilitet
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Se planforslaget her.

Velkommen til debatten

Aarhus' vækst skaber mange nye og spændende muligheder. Flere og flere vælger at bo, arbejde og drive virksomhed i vores by. Udviklingen gør det samtidig nødvendigt, at vi tager et ansvar og prioriterer de løsninger, der udnytter midtbyens begrænsede plads bedst muligt.

Vi skal sikre os, at vi får en mere grøn by, hvor det er rart at opholde sig og trygt at færdes. Det gør vi ved at finde en ny balance mellem bedre forhold for den kollektive trafik, cyklister og fodgængere, og en god tilgængelighed for biltrafikken.

Jeg håber, I vil være med til at debattere planforslaget til den nye Mobilitetsplan. Debatten skal være med til at sikre, at Aarhus er en dejlig by for alle - både unge, gamle, børn og voksne.


Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Deltag i debatten her.

Tak for jeres bidrag

Den indledende debat- og idéfase tydeliggjorde at der er mange - ofte modsatrettede - ønsker til fremtidens mobilitet.

Alle bidrag er inddraget i planprocessen, men indgår ikke nødvendigvis i det endelige planforslag.

Du kan læse mere om den indledende proces og se referater fra tidligere møder her.

Du kan læse tidligere tidligere debatindlæg her.
No Texts